Příprava na přijímací zkoušky z ČJ a M

Příprava na přijímací zkoušky z ČJ a M pro žáky 9. ročníků:

pátek 7.00 - 7.45 hod. (bude se střídat ČJ a M), začátek od října 2018


Přijímání na střední školy a konzervatoře


Kde najít důležité informace k přijímacímu řízení

Právní a další předpisy týkající se přijímacího řízení

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) – viz:

www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon.

(poslední změny přijímacího řízení schváleny zákonem č. 178/2016 Sb., změny schválené v § 20

odst. 4 školského zákona zákonem č. 101/2017 Sb. a v § 183b odst. 3 školského zákona zákonem

č. 222/2017 Sb.).

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (dále jen „vyhláška“).

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (dále

jen „vyhláška č. 27/2016 Sb.“).

www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 211/2010 Sb.“)

www.msmt.cz/dokumenty-3/narizeni-vlady.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který je k dispozici na www.mvcr.cz

(dále jen „správní řád“).

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnější informace o přijímacím řízení

Jsou průběžně zveřejňovány rovněž na webové stránce MŠMT: www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-nastredni-

skoly-a-konzervatore,

na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání www.cermat.cz, příp. na www.nuv.cz,

www.infoabsolvent.cz, www.uiv.cz.

Dále na webových stránkách jednotlivých krajů a škol.


KOMPLETNÍ SOUBOR MATERIÁLŮ K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NAJDETE NA

www.cermat.cz (i soubor ukázkových úloh)

www.zkola.cz

www.msmt.cz


UČENÍ NEMUSÍ BÝT VŽDY JEN MUČENÍ

Stačí se naučit jak na to! Pak to půjde snáz a některé oblasti tě určitě budou víc bavit. Každému vyhovuje jiný postup, ale určitě si něco vybereš.

 

Tady je pár návodů jak si učení zjednodušit :

> Rozvrhni si svůj čas – nahlédni celkově na to, co se máš naučit – získej přehled o učivu

 

> Dělej si přestávky

 

> Vyber nejjednodušší část - k ní přidávej další po malých krocích

 

> Podtrhávej si, pokud je to tvůj text (když vybíráš důležité informace – už se učíš)

 

> Uč se nahlas (někomu nevyhovuje nebo nemá své místo, kde může brebentit)

 

> Ptej se sám sebe ( je dobré si klást otázky a odpovídat si na ně)

 

> Nahrávej si učivo (sám si důležité části namluv)

 

> Uč se s kamarádem (ty víš něco – kamarád něco jiného – můžete se zkoušet)

 

> Udělej si kartičky (přehled – slovíčka- jedna strana česky, druhá angl..,rusky, ..)

 

 

KAŽDÝ SI ALE MUSÍ NAJÍT SVŮJ UČEBNÍ STYL


RADY  RODIČŮM  PRVŇÁČKA:

 • snažte se začít den v klidu a v dobré náladě
 • každý den kontrolujte aktovku za přítomnosti svého dítěte
 • každý den kontrolujte pouzdro, připravte tužky, pastelky, později i pero
 • nešetřete pochvalou i za malé úspěchy
 • naučte malého prvňáčka vyrovnávat se s malými neúspěchy
 • nevyžadujte na dítěti to, co nemůže dokázat a splnit
 • nepracujte za dítě, ale raďte mu
 • snažte se odpovědět dítěti na jeho dotazy, MLUVTE s ním
 • nenechávejte dítě ponocovat
 • nezatěžujte dítě oblečením náročným na manipulaci
 • v případě nejasností nesnižujte autoritu pana/í učitele/ky před dítětem
 • pokuste se dítěti zabezpečit klidné a bezpečné zázemí
 • dítě by mělo snídat
 • naučte dítě dostatečně pít
 • zaveďte režim dne a malou opakující se povinnost
 • v    komunikujte s panem/í učitelem/kou
 • v    buďte TRPĚLIVÍ, DŮSLEDNÍ A MILUJÍCÍ rodiče

 

Hodně štěstí v další etapě rodičovského dobrodružství!

 


Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny ZŠ Hulín

 1. Žáci 1. ročníku

 2. Žáci 2. ročníku

 3. Žáci 3. ročníku, jejichž mladší sourozenec je umístěn ve školní družině

 4. Žáci 3. ročníku

 5. Žáci 4. ročníku, jejichž mladší sourozenec je umístěn ve školní družině

Oddělení mohou být naplněna do vyčerpání kapacity ŠD. Na přihlášky podané po termínu odevzdání nebude brán zřetel, pouze v případě snížení počtu přijímaných žáků přihlášených v řádném termínu. Dojíždějící žáci 3. ročníku mají možnost do odjezdu autobusu využít školní studovnu.

 

Změna v platbě školného v ŠD

 

Platba příspěvků ŠD proběhne 2x během školního roku za období:

září - leden   600 kč ( platbu provést do 15.10.)

únor - červen 600 kč ( platbu provést do 15.3.)

Měsíční platba školného činí 120 kč.


Učitelé umožňují konzultace zákonným zástupcům v dohodnutých konzultačních hodinách  viz. zaměstnanci školy -  pedagogický sbor


SEDM OMYLŮ VE VÝCHOVĚ, KTERÝCH BY SE RODIČE NEMĚLI DOPOUŠTĚT

 

Kyberšikana – co to je a jak jí předcházet? - viz Kyberšikana.docx (20266)


PISA 2012: čeští žáci se ve všech ohledech zlepšili

 

Praha, 3. prosince 2013 - Spolu s dalšími 65 zeměmi světa se Česká republika také v roce 2012 zapojila do mezinárodního šetření dovedností patnáctiletých žáků v klíčových gramotnostech - PISA. V tomto šetření byla hlavní testovanou oblastí matematická gramotnost (naposledy tomu tak bylo v roce 2003). Garantem a realizátorem tohoto klíčového mezinárodního šetření pro Českou republiku je Česká školní inspekce.   

Výsledky českých žáků v mezinárodním srovnání představili na tiskové konferenci dne 3. prosince 2013 ministr školství, mládeže a tělovýchovy Dalibor Štys, ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a národní koordinátorka projektu PISA Jana Palečková.

„Obecně můžeme konstatovat, že v matematické gramotnosti jsou výsledky českých žáků jednoznačně lepší než v roce 2009, u čtenářské gramotnosti již k poklesu výsledků nedochází a čeští žáci zaznamenali oproti roku 2009 rovněž zlepšení. Výsledky našich žáků v přírodovědné gramotnosti jsou dokonce dlouhodobě nadprůměrné,“ sdělil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Dalibor Štys.

 

Komplexní zpráva obsahující hlavní zjištění z šetření PISA 2012 je k dispozici na webových stránkách České školní inspekce: https://www.csicr.cz/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni/PISA/Hlavni-zjisteni-PISA-2012


Kontakt na osobu v případě zájmu o pronájem tělocvičny: paní Smítalová tel. 573 350 682 v době 7.00 - 14.30 hod.


Pozor - novelou školského zákona došlo ke změnám v přijímacím řízení, podávají se pouze 2 přihlášky. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Další podrobnosti zde


Ve spolupráci s ředitelkou Nadace Naše dítě Ing.  Zuzanou Baudyšovou, dětskou psycholožkou PhDr. Ilonou Špaňhelovou a POLICIÍ ČR vznikl text:

ÚNOSY NEBO OHROŽENÍ DĚTÍ NÁSILNÍKEM - PREVENCE

https://www.azrodina.cz/4253-unosy-nebo-ohrozeni-deti-nasilnikem-prevence


Organizační opatření pro pavilon I.stupně

Žádáme rodiče, aby z bezpečnostních důvodů nevstupovali do prostorů žákovských šaten. Pokud potřebujete do 8.00 hodin mluvit s vyučujícími, použíjte přední vchod se zvonkem. V době od 8.00 do 12.35 hlaste svůj příchod v kanceláři školy v hlavní budově.