Přírodopis

Vyučující: Mgr. Irena Hudcová


Biologická olympiáda

Dne 26. 2. 2018 proběhlo na naší škole školní kolo biologické olympiády pro 6. a 7. ročník. Téma znělo „Pohyb“. Otázky byly zaměřeny na pohyb živočichů i rostlin od nejjednodušších organismů až po nejsložitější. Znalosti soutěžících byly tak vyrovnané, že o pořadí až do pátého místa rozhodoval vždy jen jeden bod.

S otázkami se nejlépe vypořádala Štěrbová Markéta z 6. A, a stala se tak vítězkou.

2. místo obsadila Šimková Michaela ze 7. B

O 3. místo se podělili Vávrová Markéta a Mrhálek Radek ze 7. A a Kollner Daniel z 6. A

Blahopřejeme vítězům a děkujeme za účast dalším žákům, kterými byli: Mlčoch Stanislav, Očadlíková Kateřina, Spurná Lucie, Šebíková Veronika a Kolařík Michal.Přírodovědná exkurze sedmáků

1.2.2018 se třídy 7.A a 7.B vydaly na exkurzi do ornitologické stanice ORNIS v Přerově, která se zabývá pomocí ptákům a menším savcům. Při prohlídce stanice měli žáci možnost nakrmit netopýry, pohladit si ježka, vypustit odchycené a okroužkované ptáčky zpátky do přírody, nebo vidět sovu nebo malé myšky. Ornitologická stanice si pro nás také připravila spoustu otázek, za správné odpovědi dostali žáci odměnu v podobě samolepek a kartiček se zvířaty. Exkurzi jsme si užili a také jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí a novinek ze života zvířat.

Dominika Konečná a 7.A a 7.B


Projekt "Ptáci"

 

Na konci 1. pololetí žáci ukončili výuku živočichů třídou ptáci. S jednotlivými druhy se seznámili prostřednictvím projektů, které zpracovali podle oblastí jejich přirozeného prostředí, kde žijí. Některé práce jsou velmi povedené a všechny jsme vystavili v prvním patře v prostorách chodby. Zoologickou část jsme ukončili návštěvou ornitologické stanice v Přerově.

 

 Projekt „Houby“

V lednu žáci šestého ročníku dokončili projekt houby. Chlapci a děvčata měli houby rozdělené podle různých kritérií. Někteří nás seznámili s houbami jedlými, někteří s těmi, co by nás mohli otrávit. Dozvěděli jsme se také zajímavosti o houbách, které ani za houby nepovažujeme a taky nevypadají jako hřiby, které chodíme sbírat do lesa. Žáci se také naučili vystupovat a prezentovat svoji práci před třídou a nám tím zpestřili výuku.

 


Projekt „Savci“

Na konci listopadu letošního roku jsme dokončili projekt s názvem savci. Ve skupinách jsme si vybrali určitý řád, vyhledali informace a s živočichy, kteří do něj patří, seznámili ostatními spolužáky. Práce se nám dařila a nejlepšími pracemi jsme si vyzdobili pracovnu přírodopisu.


Přírodopisná soutěž

Ve dnech 18-19.5.2017 proběhla na naší škole přírodopisná soutěž 8. ročníků.
Neúspěšnějším žákem s nejvyšším počtem bodů se stal David Studýnka s 24 body z 8.B třídy. Na druhém místě se umístila děvčata Eliška Jetelinová a Adriana Zapletalová s 23 body z 8.B třídy a na třetím místě se umístila Kateřina Hodonská taktéž z 8.B třídy s 22 body.
Výhercům gratulujeme


                                                                                                                                                                                                                  Mgr. Barbora Hradilová


Miniprojekt  "Ptáci"

 
V lednu letošního roku jsme s žáky sedmých tříd zrealizovali miniprojekt  s názvem "ptáci". 
Žáci si na svých projektech dali záležet a vznikla tak velmi zdařilá dílka, která jsou  vystavena ve druhém patře budovy naší školy.
Ukončili jsme tak poslední zoologickou část zaměřenou na obratlovce. 
V následujících hodinách přírodopisu se zaměříme na svět botaniky, ve kterém budou mít žáci opět příležitost se kreativně a odborně vyjádřit.
 
HradilováSavci

Na začátku měsíce prosince proběhl v  osmých ročnících miniprojekt "savci". Žáci měli za úkol zaměřit se na vybraného zástupce z určité skupiny savců, zpracovat jej do papírové podoby, dle vlastní fantazie a následně seznámit celou třídu s daným druhem a zajímavostmi z jeho života. Žáci se úkolu zhostili s nadšením, téma je velmi bavilo a  díla se  povedla.

 Hradilová


Další plánované projekty a exkurze, seznámení s praxí

V prosinci tohoto roku nás čekají další projekty, tentokrát pro 6 ročníky na téma "houby", 7. ročníky na téma "ptáci" a 8. ročníky na téma "savci". Práce budou opět vystaveny v prostorách naší školy.

V příštím roce nás čeká exkurze do Olomoucké pevnosti poznání, která je  prvním interaktivním muzeum popularizace vědy na střední Moravě. Sídlí v areálu Korunní pevnůstky v centru Olomouce a patří do kategorie tzv. sience center poskytujících neformální prostředí pro hravé objevování přírodních a společenských jevů.


Seznámení s praxí

Naše škola dlouhodobě spolupracuje se střední školou veterinární v Kroměříži, díky této spolupráci se žáci mohou seznámit s přírodou i z jiné strany, např. žáci byli přítomni u pitvy obratlovců.


Obratlovci

V I. pololetí letošního školního roku probíhal v 7. třídách projekt „obratlovci“. Žáci si měli za úkol vybrat jednoho zástupce ze skupiny obratlovců, zpracovat power pointovou prezentaci na danou skupinu obratlovců a v papírové formě odprezentovat vybraného živočicha. Cílem bylo, aby se žáci naučili vystupovat před třídou, pracovat s programem power point a v neposlední řadě doplnit ostatním spolužákům informace o zajímavostech, zvláštnostech a způsobu života daného živočicha.

Foto ZDE


Kurovická geomozaika

 

V říjnu letošního roku nás navštívila paní Kateřina Žaludová, geoložka z Kurovického lomu.  Kromě toho, že jsme získali spoustu nových informací z historie, geologie, zoologie a botaniky lomu, jsme si zpestřili hodinu přírodopisu plněním nejrozličnějších úkolů.

Žáci byli rozděleni do skupin, ve kterých  pracovali s mikroskopem, pomocí něhož pozorovali krystaly a zrna (betonu, vápenné malty, karbonátového pískovce, kalcitu). Dále pracovali s přírodninami, a to konkrétně s listím stromů, které museli správně pojmenovat a přiřadit k obrázkům stromů.  V neposlední řadě si každý žák ve skupince vytvořil svůj horninový a půdní profil, pomocí vzorků (půdy, spraše, pohřbené půdy a horniny), tzv.  reliéf, který je pro Kurovický lom charakteristický.

Závěrem hodiny jsme byli se žáky  pozváni na exkurzi do Kurovického lomu, která by se měla uskutečnit na jaře letošního školního roku, s čímž jsme všichni nadšeně souhlasili, neboť hodina byla pro všechny zúčastněné příjemným okořeněním běžných vyučovacích hodin.

                                                                                                                                                                    B. H.

 

Foto ZDE


Poznáváme rostliny v okolí školy

Víte, co tu okolo roste, kvete a voní? Rozhlédněte se okolo, určitě je poznáte.

 

Foto ZDE


ZKOUMÁME SVÉ SMYSLY

Jak dlouho můžeme nemrkat? Je vnímání chutí spojeno se zrakem? Vnímáme chuť stejně? Jak citlivý je náš hmat? Jak lze změřit ostrost zraku? Jak ostře vidí barvoslepý člověk?

Domnívám se, že … Ale je to pravda? Jak to zjistím? Musím svou domněnku ověřit. Otestuji skupinu lidí a své výsledky zapíši a vyhodnotím. Poté mohu říci, že se má domněnka potvrdila nebo ji vyvrátím. A co když se má domněnka nepotvrdí? Nic se neděje i to je důležitá informace, se kterou mohu pracovat dál.

Takto se snažíme v žácích podpořit nejen zájem o své smysly, přírodopis, ale i schopnost přemýšlet a řešit problémové úkoly. V hlavní roli jsou zde žáci - badatelé.

Foto ZDE


Fotogalerie: Exkurze

/album/fotogalerie-prirodopis2/p1270797-jpg1/
/album/fotogalerie-prirodopis2/p1270805-jpg1/
/album/fotogalerie-prirodopis2/p1270808-jpg1/
/album/fotogalerie-prirodopis2/p1270812-jpg1/
/album/fotogalerie-prirodopis2/p1270813-jpg1/
/album/fotogalerie-prirodopis2/p1270815-jpg1/
/album/fotogalerie-prirodopis2/p1270819-jpg1/

—————


Pozorování stavby těla ryb

 

Vysvětlovat žákům pomocí učebnice a obrázků vnitřní stavbu těla ryb je pro ně určitě méně zajímavé, než ji pozorovat na vlastní oči. Proto jsem poprosila rybáře Tomáše Grygeru, aby chytil malou rybku (plotici). Plotici jsem vypreparovala tak, aby byl jasně vidět plynová měchýř, žábry a další vnitřní orgány. Společně jsme si pojmenovali druhy ploutví, vysvětlili funkci plynového měchýře i postranní čáry. Věřím, že toto zpestření výuky vedlo k lepšímu zapamatování učiva.


Fotogalerie: Přírodopis

/album/fotogalerie-prirodopis1/p1270606-jpg/
/album/fotogalerie-prirodopis1/p1270607-jpg/
/album/fotogalerie-prirodopis1/p1270614-jpg/

—————


Fotogalerie: Přírodopis

/album/fotogalerie-prirodopis/img-4962-jpg1/
/album/fotogalerie-prirodopis/img-4963-jpg1/
/album/fotogalerie-prirodopis/img-4968-jpg1/
/album/fotogalerie-prirodopis/img-4973-jpg1/
/album/fotogalerie-prirodopis/img-4974-jpg1/
/album/fotogalerie-prirodopis/img-4976-jpg1/
/album/fotogalerie-prirodopis/img-4978-jpg1/
/album/fotogalerie-prirodopis/img-4988-jpg1/
/album/fotogalerie-prirodopis/img-4990-jpg1/
/album/fotogalerie-prirodopis/img-4992-jpg1/
/album/fotogalerie-prirodopis/img-4993-jpg1/

—————


Přírodopis

Radost ze školní zahrady

Radost ze školní zahrady
Před několika lety vedení školy naznalo, že ovocné stromy na školní zahradě jsou již přestárlé a některé přestávají plodit. Proto jsme přistoupili k radikálnímu řešení. Všechny stromy byly vykáceny a jsou postupně nahrazovány novými mladými. Každý rok vždy ke Dni Země se vysadí jeden nebo dva...

—————


TITUL EKOŠKOLA

Po loňské obhajobě naše škola získala titul EKOŠKOLA na následujícíh 5 let.