Výchova ke zdraví

Vyučující: Mgr. H. Fuksová, Mgr. Martina Morócová, DiS., Ing. Jaromíra Sokolová


Celý rok se v předmětu Výchova ke zdraví žáci věnují tématům, které nějakým způsobem souvisí se zdravím, zdravou výživou a zdravým životním stylem. Těmto okruhům se dává prostor především v 1. pololetí. Ve 2. pololetí se probírá období puberty, učitelé v hodinách diskutují s žáky o problémech, které je v období dospívání trápí. V březnu proběhla na naší škole akce „Týden zdraví“. Žáci podnikali různé sportovní aktivity, absolvovali přednášky na téma anorexie a bulimie, jak se chránit před kyberšikanou, nebezpečí na internetu. Po načerpání dostatečných znalostí si žáci zvolili téma, které je nejvíce zaujalo, vypracovali si společně projekt, který prezentovali před třídou právě v hodinách výchovy ke zdraví. Projekty jsou vystaveny ve škole na nástěnkách nebo ve třídách.

Na hodinách neverbální komunikace ti odvážnější předstoupili před třídu, která se snažila určit, co jim jejich spolužáci sdělují bez pomoci slov. Mezitím se přiblížil konec školního roku, udělalo se krásné počasí, a tak naplňujeme heslo „v zdravém těle zdravý duch“ a utíkáme do školní zahrady a doufáme, že se letos již do školních lavic ve třídě nevrátíme. Mgr. Hudcová


Tabakismus

Předmět Výchova ke zdraví je v tomto období věnován obrovskému tematickému celku – Zneužívání návykových látek.

Žáci 7. A a 7. B vytvořili křížovky, pomocí nichž se poté seznamovali s vlivem toxických látek, které obsahuje cigaretový kouř, na lidský organismus. Připravili také projekty, které se zabývaly škodlivostí kouření.

Obojí se žákům velice povedlo.

 

V. Pecháčková


Zdravá výživa

Žáci 7., 8. a 9. ročníku se v rámci výuky Výchovy ke zdraví seznámili s tematickým celkem Zdravá výživa.

Abychom znalosti tohoto bloku upevnili, vytvořili jsme v každém ročníku projekty, které s tímto tématem souvisely.

V 7. ročníku tvořili žáci propagační reklamu na zdravou výživu, 8. ročník výborně zpracoval zásady zdravé výživy a žáci 9. ročníku vytvořili křížovky, které budou znovu využity k výuce tohoto učiva.

Práce se žákům velice povedla.

 

V. Pecháčková, M. Potůčková

 


Světový den AIDS

1. prosinec, Světový den AIDS, si žáci osmých a devátých ročníků připomínali v prosincové výuce výchovy ke zdraví. Prostřednictvím výtvarně zpracovaných projektů informovali o zákeřnosti, přenosu a projevech viru HIV, který následně způsobuje smrtelnou nemoc AIDS. Všichni žáci se s nadšením ujali práce a z jejich výtvorů se může těšit celá škola.


Antistresová opatření

Část měsíce října a celý listopad byl v 8. ročníku věnován obrovskému tematickému celku – Zdraví. V rámci této nedílné součásti lidského života jsme si povídali o tom, co to zdraví je, jaké má složky a tyto složky jsme si postupně rozpracovali. Jedním z větších projektů bylo zdraví duševní. Žáci se cílevědomě pustili do zpracovávání informací o stresu, který je nedílnou součástí každodenního života člověka, a zpracovali opatření, která mohou stresu alespoň částečně zabránit.

Vybrané práce žáků byly vystaveny na panelu v prostorách školy, kde se na ně mohou všichni podívat a naladit tak své duševní zdraví tím správným směrem…

 

V. Pecháčková


Výuka předmětu Výchova ke zdraví byla v 9. ročnících ZŠ Hulín v období podzimních měsíců zaměřena na důležitou složku zdraví každého z nás – duševní zdraví. Žáci se pilně věnovali důležitosti duševní hygieny k uchování a podpoře nenarušeného duševního zdraví. Prostřednictvím „Erbu sebepoznání“ dokázali ohodnotit své pozitivní vlastnosti, poukázat na to, co se jim v dosavadním životě povedlo a za co jsou na sebe hrdí. Nezapomněli ale také uvést jejich přání, což vzhledem k jejich aktuální situaci bylo přijetí na vysněnou střední školu. Dalším velmi zdařilým dílem v rámci duševní hygieny byl miniprojekt „Ruka chvály“. Ruka chvály směřovala k uvědomění si pozitivních vlastností ostatních spolužáků a umění je vhodně vyjádřit. V současné době lidé spíše poukazují spíše na negativní vlastnosti a projevy ostatních jedinců ve společnosti, žáci 9. ročníků ale dokázali, že v každém z nás je něco krásného a oni to už umí najít a vyjádřit.

Mgr. M.Potůčková

 


Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody (definice dle světové zdravotnické organizace  - WHO).


Zajímavosti: BIORYTMY

 • 5:00 - 7:00        vyhýbat se stresu a spěchu, vhodná doba na pití (nejlépe sklenice vody s citronem)
 • 7:00 - 9:00        protáhnout se, zacvičit si, jíst vitamíny
 • 9:00 - 11:00      vhodná doba na trávení sladkostí, doba na vysoké duševní výkony
 • 11:00 - 13:00    nastává útlum, pozor na úrazy, nezatěžovat tělo velkým množstvím potravy
 • 13:00 - 15:00    začíná stoupat fyzická aktivita
 • 15:00 - 17:00    pít bylinkové čaje, sportovat, systém je schopný přijmout vydatné jídlo, výkonnostní vrchol
 • 17:00 - 19:00    zde vylučujeme nadmíru tučná, slaná nebo sladká jídla
 • 19:00 - 21:00    stoupá tvorba krve, člověk velmi dobře vnímá, vhodná doba pro učení, poslech hudby, divadlo
 • 21:00 - 23:00    intenzivní příprava na spánek, na noc už nejíme
 • 23:00 - 1:00      někteří se budí, nemohou spát
 • 1:00 - 3:00        nastává útlum mozku-nutno zvýšit pozornost, např. při jízdě autem
 • 3:00 - 5:00        dochází k aktivnímu čištění plic - dobré spát při otevřeném okně 

 

Zdroj: Krejčí, M.et al: Výchova ke zdravému životnímu stylu. Fraus, 2011.


Týden zdraví na ZŠ Hulín

Poslední týden v březnu, u nás na ZŠ Hulín, patřil zdravému životnímu stylu, kdy jsme se více než jindy zamysleli nad tím, co dobrého udělat pro vlastní zdraví. Protože letos jsme měli v podtitulu - „Normální je nekouřit“, pozvali jsme si odborníky z Národní sítě podpory zdraví, kteří žákům přesvědčivě odkryli rizika užívání tabákových výrobků a pomohli posílit jejich nekuřácké postoje. Tomuto tématu se věnovali i vyučující v běžných hodinách a tak se žáci např. v zeměpise dozvěděli více o zemích s tabákovou produkcí, v dějepise si připomenuli produkty získané díky zámořským objevům, v matematice přepočítávali ceny cigaret a v přírodopisu si ukázali kapacitu plic pomocí nafukovacích balonků.

Mimo toto hlavní téma se mladší žáci dozvěděli, jak se chovat v případě zranění a vyzkoušeli si vybrané postupy první pomoci. Šesťáci poznali život lidí se sluchovým postižením. Centrum pro rodinu připravilo pro osmáky besedy na téma „Zdravá osobnost a zdravé vztahy“.  Deváťáci se bavili o rizikových faktorech v období dospívání a jejich vliv na reprodukční zdraví. Pro starší dívky připravila paní Marie Jagošová přednášku na téma „Krása a zdraví“ a paní Jana Stehlíková jim prakticky ukázala kosmetické ošetření, které mělo nakonec velký úspěch i u chlapců.

Také hodiny tělesné výchovy byly stavěny trochu netradičně. Paní ředitelka vybraným žákům představila cvičení s malými míči – overbally, sedmáci se s panem učitelem Rýcem ponořili do tajů cvičení jógy. Osmáci a deváťáci jistě nezapomenou na hodiny alpinningu.

Zvláštní úlohu v celém týdnu hrála školní jídelna. Jednak se zde všichni žáci vystřídali na exkurzi, při které se od paní vedoucí dozvěděli, jak má vypadat zdravý talíř a z bezprostřední blízkosti viděli práci kuchařek, ale hlavně – na tento týden nám paní kuchařky sestavily jídelníček, ve kterém jsme našli bulgur, tilapii, šmakoun, rýži basmati a jiná, mnohdy neznámá jídla. A i když jsme byli při výběru oběda někdy bezradní, nutno podotknout, že nám vše chutnalo a už teď se mohou žáci na stránkách školy zapojit do hlasování o nejlepší oběd.

Během tohoto „trochu jiného týdne“ získali žáci nové zkušenosti a rady, které jistě využijí ve svém běžném životě a těší nás, že každý udělal něco prospěšného pro své zdraví.

M.K.

Foto ZDE