Informatika

 

Vyučující: Mgr. Marie Černošková, Mgr. Svatopluk Štípek    


Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:

  • poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních technologií
  • porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím
  • schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení
  • porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací
  • využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti učení a racionálnější organizaci práce
  • tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce
  • pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů
  • respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání software
  • zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či jiných médiích
  • šetrné práci s výpočetní technikou

 

Pranostiky – zimní období – Vánoce

 

Pranostika je žánr lidové slovesnosti. Jde o rčení, které se snaží dávat do souvislosti určité metorologické jevy a roční dobu, založená na dlouhodobé lidské zkušenosti. Slovo pranostika je odvozeno z latinského slova prognosis tedy předpověď. Spojuje se s každým měsícem.

V hodinách informatika a výtvarné výchovy jsme si vybrali měsíc prosinec a začali zjišťovat pranostiky, které se k tomuto měsíci váží. Bylo jich hodně a některé žáci slyšeli poprvé. Byly zde i pranostiky, které jsou všem dobře známé. Rčení jsme doplnili různými obrázky, které připomínají zimní období a období Vánoc. Práce se dětem povedly a jsou vystaveny na panelech na chodbě školy.


Fotogalerie: Informatika

/album/fotogalerie-informatika/p1030722-jpg/
/album/fotogalerie-informatika/p1030727-jpg/
/album/fotogalerie-informatika/p1030728-jpg/
/album/fotogalerie-informatika/p1030729-jpg/
/album/fotogalerie-informatika/p1030730-jpg/
/album/fotogalerie-informatika/p1030731-jpg/
/album/fotogalerie-informatika/p1030732-jpg/
/album/fotogalerie-informatika/p1030733-jpg/

—————


Kraslice - práce sedmých ročníků v hodinách informatiky

/album/kraslice/kraslice-k-jpg1/
/album/kraslice/kraslice-2-jpg/
/album/kraslice/kraslice-3-jpg/
/album/kraslice/kraslice-4-jpg/
/album/kraslice/kraslice-5-jpg/
/album/kraslice/kraslice-ver-step-jpg/
/album/kraslice/kraslice-sabina-jpg/
/album/kraslice/kraslice-1jpg-jpg/

—————