Důležité informace

Školní družina je umístěna v komplexu ZŠ v prvním poschodí pavilonu ŠD a ŠJ. Pro svou činnost užíváme vlastní prostory-šest místností - 4 kmenové oddělení, kulturní, sportovní a počítačovou učebnu. K dispozici máme také tělocvičnu ZŠ, hřiště a zahradu, která je v současné době v rekonstrukci. Školní družinu navštěvuje 120 dětí prvního až pátého ročníku základní školy. Jsou rozděleny do čtyř oddělení. Provoz máme denně od 600- 800 hod. – ranní družina, od 1130- 1600hod. – odpolední družina. Do ranní družiny docházejí děti dojíždějící a ty, jejichž rodiče chodí ráno do zaměstnání. Zabezpečujeme také provoz v době všech prázdnin, vždy podle zájmu rodičů dětí zapsaných do školní družiny. V době vedlejších prázdnin organizujeme celodenní výlety- turistika, plavání, koně……Též nabízíme žákům konkrétně zaměřené kroužky, které si vybírají podle svých schopností a zájmů. Nabízíme angličtinu, výtvarný a keramický kroužek, sportovní hry, dětský fotbálek, country tance. Kroužky jsou provozovány v rámci činnosti školní družiny- neplatí se. Školné v ŠD je měsíčně 120 Kč. Školné je nutno uhradit vždy do 15.dne uvedeného měsíce v daném období. Ve školní družině pracujeme čtyři vychovatelky. Všechny vychovatelky máme patřičné odborné pedagogické vzdělání s různou specializací, kterou uplatňujeme při práci s dětmi v různých činnostech i kroužcích.

 

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY BUDOUCÍCH ŽÁKŮ 1,TŘÍD, DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ŠD PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE V HULÍNĚ

  Co pro budoucí prvňáčky nabízíme:
 
- s dětmi pracují kvalifikované vychovatelky s dlouholetou praxí
- 4 herny, knihovnu, počítačovou třídu, malou i velkou tělocvičnu, areál v zahradě s průlezkami a pískovištěm
- odvádění a přivádění dětí z ŠD do všech oborů v ZUŠ
- výlety v době vedlejších prázdnin (plavání, ZOO, DINOPARK, hry na sněhu, koníci...)
- provoz ŠD od 6,00 hod. do 16,00 hod.
- zájmová aktivita v rámci ŠD
   sportovní hry
   dětský fotbálek
   country tance 
   angličtina hrou 
   výtvarný kroužek
 
    Měsíční školné: 120 Kč
 
 

INFORMACE O VYZVEDNUTÍ A ODEVZDÁNÍ ZÁVAZNÝCH PŘIHLÁŠEK  PRO BUDOUCÍ  ŽÁKY 1.TŘÍD DO ŠD PŘI ZŠ HULÍN

Závazné přihlášky do ŠD pro školní rok 2017/2018 si osobně vyzvedněte ve dnech ........ v kanceláři školy (7,00 -13 ,00 hod.).

Vyplněné závazné přihlášky svého dítěte, prosím, osobně odevzdejte do kanceláře  školy (7,00 -13,00 hod.) nebo zašlete poštou na adresu:

ZŠ  Hulín, příspěvková organizace, Nábřeží 938, Hulín 768 24 nejpozději do ..........

 

Žáci budou přijímáni do ŠD podle kritérií o přijímání žáků do ŠD Hulín, které jsou zveřejněny ve školní družině a na http:/zs-hulin.webnode.cz/. 

Na přihlášky podané po termínu odevzdání nebude brán zřetel, pouze v případě snížení počtu přijímaných žáků přihlášených v řádném termínu.

 

Eva Formánková, vedoucí vychovatelka ŠD

 

INFORMACE O VYZVEDNUTÍ A ODEVZDÁNÍ ZÁVAZNÝCH PŘIHLÁŠEK  PRO BUDOUCÍ  ŽÁKY 2, 3. TŘÍD DO ŠD PŘI ZŠ HULÍN

Závazné přihlášky do ŠD pro školní rok 2017/2018 si osobně vyzvedněteve dnech .........  ve školní družině.

Vyplněné závazné přihlášky svého dítěte, prosím, osobně odevzdejte do školní družiny

(6,00 - 7.40; 11.40– 16,00 hod.) nebo zašlete poštou na adresu:

ZŠ  Hulín, příspěvková organizace, Nábřeží 938, Hulín 768 24 nejpozději do .........

 

Žáci budou přijímáni do ŠD podle kritérií o přijímání žáků do ŠD Hulín, které jsou zveřejněny ve školní družině a na http:/zs-hulin.webnode.cz/.

Na přihlášky podané po termínu odevzdání nebude brán zřetel, pouze v případě snížení počtu přijímaných žáků přihlášených v řádném termínu.

 

Eva Formánková, vedoucí vychovatelka ŠD

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ HULÍN

1. Žáci 1. ročníku

2. Žáci 2. ročníku

3. Žáci 3. ročníku, jejichž mladší sourozenec je umístěn v ŠD

4. Žáci 3. ročníku

5. Žáci 4. ročníku, jejichž mladší sourozenec je umístěn v ŠD

Oddělení mohou být naplněna do vyčerpání kapacity ŠD. Na přihlášky podané po termínu odevzdání nebude brán zřetel, pouze v případě snížení počtu přijímaných žáků přihlášených v řádném termínu. Dojíždějící žáci 3. ročníku mají možnost do odjezdu autobusu využít školní studovnu. V případě vyššího počtu žádostí dle platných kritérií rozhoduje termín podání závazné přihlášky.