Charakteristika školy

Naše základní škola je úplná s 1. až 9. postupným ročníkem. V tomto školním roce 2015/2016 máme 23 tříd a 4 oddělení školní družiny. Škola se nachází  v blízkosti parku, v klidné části města. V okolí školy jsou dostupné  zastávky autobusů i vlakové nádraží pro děti z okolních obcí.

Historie školy

Škola v roce 2008 oslavila 50. výročí vzniku. Od roku 1963 se přistoupilo ke zřizování a budování odborných učeben pro výuku jednotlivých předmětů v 5.-9. ročníku. Postupně vznikla odborná pracovna fyziky, chemie, jazyků, zeměpisu, hudební výchovy.  V září 1967 byla zahájena výstavba tělocvičny a její stavba byla dokončena v roce 1970. Do školy v té době dojížděly všechny děti z okolních vesnic: Záhlinice, Pravčice a Chrášťany. V roce 1976 dostaly hulínské děti do užívání novou budovu, ve které byla umístěna školní družina, školní jídelna a dílny. Velký a trvalý nárůst počtu žáků školy si vyžádal přístavbu další budovy. V roce 1983 byl předán do užívání učebnový pavilon. v novém pavilonu získala škola další učebny, prostory pro žákovskou knihovnu, pro výuku speciální přípravy dívek - šití - a malou tělocvičnu.

Za pomocí města se podařilo školní budovu neustále zvelebovat, došlo k výměně hlavního rozvodu vody a v roce 2005 k celkové rekonstrukci sociálního zařízení ve všech podlažích hlavní budovy. Za školou byla vybudována  víceúčelová hřiště, která jsou v odpoledních hodinách zpřístupněna veřejnosti. Byla i zmodernizována   budova školní jídelny, instalován konvektomat, nové chladící zařízení, nové baterie a myčka. Od 1. ledna 2001 se škola stala právním subjektem. Mezi poslední velké úpravy školy patří výměna oken, zateplení všech budov v areálu školy a výměna klecových šaten za  nové skříňkové  šatny..

Úplnost a vybavení školy

Budovy nejsou propojeny krčkem, jsou to samostatně stojící subjekty. V hlavní budově jsou v suterénu šatny, keramická dílna s pecí, dílna, kotelna a vchod do dvou obecních bytů. V přízemí je umístěno ředitelství školy, sekretariát, ekonomický úsek, učebny 1. stupně, kabinet učitelů a studovna. V prvním a druhém patře jsou učebny 2.stupně  a kabinety učitelů, také odborné pracovny, které jsou všechny vybaveny interaktivní technikou. Nově zřízená počítačová učebna má kapacitu pro 26  žáků. V roce 2011 se podařilo vybudovat novou moderní jazykovou učebnu a pracovnu informatiky pro žáky 1. Stupně na pavilonu.

Budova je propojena s tělocvičnou spojovacím traktem. Součástí tělocvičny jsou šatny s nově zabudovanými sprchami, zrekonstruovanými šatnami, kabinety učitelů tělesné výchovy a nářaďovna. Tělocvična má parketovou podlahu s protiskluzným nátěrem a zabudované odvětrávání . Součástí je malý  gymnastický sál  se zrcadlovou stěnou, který slouží především pro komorní formy cvičení. 

Pavilon je samostatně stojící budova, která má jedno patro. V přízemí jsou šatny, kabinety pomůcek pro první stupeň, žákovská knihovna, sborovna učitelů prvního stupně, počítačová

učebna, pracovna logopedické péče a školního psychologa . V prvním patře jsou třídy 1. - 3. ročníku, učebna hudební výchovy a relaxační místnost s herními a rehabilitačními prvky.  

Budova školní jídelny má v suterénu šatnu a kovodílnu. V přízemí je umístěna školní jídelna a kuchyň a v prvním patře jsou čtyři oddělení školní družiny. Tři prostorné herny, jednu počítačovou místnost, knihovnu, šatničku a kabinet vychovatelek. V prvním patře je i samostatná cvičná kuchyňka pro výuku.

Žáci, zaměstnanci školy i cizí strávníci mají možnost využívat internetového objednávání stravy a od školního roku 2015/206 nabízíme školní svačinky.

Za hlavní budovou jsou dvě krásná nově zbudovaná  víceúčelová hřiště a prostorný park, který škola využívá k výuce ve všech ročních obdobích. 

Ke škole patří i oplocený školní pozemek - školní zahrada s titulem ,, Přírodní zahrada". Součástí školní zahrady je opravená budova (sociální zařízení, výměna oken, oprava vnitřních i vnějších omítek a vnitřních podlah vybudování učebny a venkovního átria) a venkovní přírodní učebna. Také se úspěšně daří pracovat na celém pozemku a přetvářet ho podle projektu tak, aby pozemek sloužil nejen k výuce, ale i k odpočinku pro děti školní družiny. Tyto změny jsou součástí celkové koncepce školy se zaměřením na environmentální výchovu.  Práce se daří uskutečňovat ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody a dalšími subjekty.

Materiální vybavení je dostatečné, učební pomůcky, učebnice a učební texty jsou postupně obnovovány. Učitelé využívají kvalitní kopírovací zařízení, jejich profesní rozvoj je zajišťován v rámci dalšího vzdělávání  pracovníků. Do kabinetů a učeben je zavedená počítačová síť. Vybavení učeben je již celkově zajištěno stavitelným nábytkem.  Je pravidelně obnovováno, avšak závisí na finančních možnostech školy. O odborný i zájmový růst učitelů a žáků pečujeme stálým doplňováním knižního fondu žákovské a učitelské knihovny. Zapojením do národních i mezinárodních projektů a rozvojových programů.

Snažíme se vytvořit zdravé a příjemné klima školy.  Výzdobu chodeb a přilehlých prostor tvoří především práce žáků,  prezentace výstupů projektového vyučování a květiny.  Nedílnou součástí života školy je činnost žákovského parlamentu a ekotýmu školy. O jeho aktivním podílu  svědčí již třetí získaný mezinárodní titul EKOŠKOLA.